Gästeinformation Halblech (Tourist-Information)

Bergstr. 2a
87642 Halblech
Telefon +49 (0) 8368 285
und 91222-22
Fax +49 (0) 8368 7221
www.halblech.de
info@halblech.de

We have found 3 개의 이벤트가 검색되었습니다.
07 8월

07.08.2020 – 08.08.2020

칼코펜 축제

민속 의상을 입은 사람들의 전통적인 음악 연주