Privacyverklaring

Van harte welkom op de Romantischen Straße en onze websites, in het bijzonder www.romantischestrasse.de, www.romanticroad.de en www.romanticroadcoach.de
Wij zijn blij dat wij uw interesse hebben gewekt voor ons aanbod. De bescherming van uw privésfeer en uw persoonsgegevens is voor ons erg belangrijk. De verzameling en het gebruik van uw gegevens gebeurt daarom steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (AVG), de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz /BDSG) en de Duitse telecommunicatiewet (Telemediengesetz/ TMG). Hieronder informeren wij u als verantwoordelijke voor de gegevensverwerking over welke gegevens door ons worden verzameld en op welke manier wij deze gegevens verwerken.
1. Persoonsgegevens
Persoonsgegevens overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; een natuurlijke persoon wordt beschouwd als identificeerbaar als deze rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificatie zoals een naam, aan een identificatienummer, aan locatiegegevens, aan een online identificatie of aan een of meerdere bijzondere kenmerken kan worden geïdentificeerd die een uitdrukking zijn van de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon. Een opslag van persoonsgegevens vindt alleen plaats, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de gereserveerde service, voor de inachtneming van wettelijke voorschriften of voor het doeleinde dat hieronder wordt beschreven.
2. Geanonimiseerde gegevens/ logfilesU kunt onze website bezoeken zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verzameld. Bij elk bezoek aan onze website worden er echter bepaalde geanonimiseerde gegevens opgeslagen, bijv. welke pagina of welk aanbod werd opgeroepen. Deze gegevens zijn echter geen persoonsgegevens en vallen daarom niet onder de wettelijke regelingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of van de Duitse federale wet inzake gegevensbescherming (Bundesdatenschutzgesetz /BDSG). De websitebeheerder of websiteprovider verzamelt gegevens over bezoeken aan de website en slaat deze op als „server-logfiles”. De volgende gegevens worden daarbij geregistreerd:Bezochte website, tijdstip van de oproep, hoeveelheid verzonden gegevens in byte, bron/verwijzing van waar u op de website terechtgekomen bent, gebruikte browser, gebruikt besturingssysteem, gebruikt IP-adres.De verzamelde gegevens dienen uitsluitend voor statistische analyses en voor de verbetering van de website. De websitebeheerder behoudt zich evenwel het recht voor om de server-logfiles achteraf te controleren, mochten er concrete aanwijzingen bestaan voor onwettig gebruik.Het verzamelen van anonieme gegevens vindt uitsluitend plaats met het oog op een statistische analyse, om ons aanbod te kunnen verbeteren. Neem in dit verband ook het punt „Recht op informatie/ bezwaar” in acht.
3. Doel van het verzamelen van persoonsgegevens
Het verzamelen van persoonsgegevens wordt evenwel onontbeerlijk, wanneer u via onze website een reis of een andere service reserveert, contact met ons opneemt, een abonnement neemt op onze nieuwsbrief of gebruik wilt maken van andere aanbiedingen op onze website waarbij persoonsgegevens absoluut noodzakelijk zijn voor de afhandeling. Hiertoe behoren eveneens de aankoop van vouchers en de deelname aan wedstrijden.In overeenstemming met de wettelijke voorschriften en met het oog op de minimalisering van de gegevensverwerking worden hierbij doorgaans enkel gegevens verzameld die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van precies deze service. Indien wij in onze formulieren vragen om ook nog andere informatie te verstrekken, dan is de opgave van deze gegevens steeds vrijwillig en als dusdanig gemarkeerd. De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om een weergave van de website op de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Hiervoor moet het IP-adres van de gebruiker voor de duur van de sessie opgeslagen blijven. De opslag in logfiles vindt daarnaast plaats om de functionaliteit van de website te verzekeren. Bovendien dienen de gegevens voor de optimalisatie van de website en om de veiligheid van onze informatietechnische systemen te verzekeren. Een analyse van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt in dit verband niet plaats. In deze doeleinden ligt ook ons gerechtvaardigd belang bij de gegevensverwerking overeenkomstig artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In geval van reservatie van een reis of een andere service worden de hierbij verzamelde gegevens voor de afhandeling van deze reservatie binnen de wettelijke voorschriften gebruikt voor reclamedoeleinden en voor statistische doeleinden.De rechtsgrond voor de verzending van de nieuwsbrief als gevolg van de verkoop van goederen of diensten is § 7 lid 3 van de Duitse wet inzake oneerlijke concurrentie (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb /UWG).Indien u een abonnement neemt op onze nieuwsbrief, dan bewaren en gebruiken wij daarnaast op basis van artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de door u bij de reservatie ingevulde gegevens over uw persoon en over uw reis, om u als abonnee zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.De rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens na de inschrijving voor de nieuwsbrief door de gebruiker is bij aanwezigheid van een toestemming van de gebruiker artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).De door ons opgeslagen persoonsgegevens gebruiken wij voor het overige om onze klantenrelaties te onderhouden, voor de klantenservice (bijv. informatie over het verloop van uw verblijf), voor de uitvoering van eigen reclame- en marketingacties (bijv. de verzending van catalogi en andere reclame binnen het wettelijk toegelaten kader, vragen met betrekking tot de tevredenheid van de klanten) en voor de afhandeling van orders.4. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevensIndien wij voor verwerkingsprocessen van persoonsgegevens de toestemming vragen van de betrokken persoon, dan dient artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.Bij de verwerking van persoonsgegevens die noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de desbetreffende persoon een overeenkomstsluitende partij is, dient artikel 6 lid 1 letter b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingsprocessen die noodzakelijk zijn voor het aangaan van een overeenkomst.Indien een verwerking van persoonsgegevens gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan onze onderneming gebonden is, dan dient artikel 6 lid 1 letter c van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.Voor het geval dat levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon of een andere natuurlijke persoon een verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken, dient artikel 6 lid 1 letter d van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.Indien de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van onze onderneming of van een derde partij te beschermen en indien de belangen, basisrechten en basisvrijheden van de betrokken personen niet zwaarder wegen dan het eerstgenoemde belang, dan dient artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond voor de verwerking. 
5. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven binnen de geldende wettelijke voorschriften, in het bijzonder op het vlak van gegevensbescherming en mededingingsrecht.Indien dit voor de uitvoering van de door ons verschuldigde contractuele service of wettelijke verplichtingen noodzakelijk is, worden uw gegevens ook doorgegeven aan onderaannemers of dienstverleners met het oog op de uitvoering van de service in naam of in opdracht van ons (bijv. technische afhandeling van de post- en e-mailverzending, betalingsafwikkeling, klantenservice). Daarnaast worden de gegevens doorgegeven aan personen of ondernemingen voor de afhandeling van uw reservatie, in het bijzonder aan luchtvaartmaatschappijen, reisorganisatoren, hotels, reisbureaus, huurautobedrijven, cruiserederijen, overheidsinstanties enz. Houd er hierbij rekening mee dat de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming die gelden voor de zetel van deze personen en ondernemingen eventueel kunnen afwijken van de voorschriften in Duitsland.Uw gegevens worden daarnaast openbaar gemaakt en doorgegeven aan derden, indien wij krachtens de wet of op basis van een rechtsgeldig afgesloten gerechtelijke procedure hiertoe verplicht zijn.U hebt het recht om de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die u ons ter beschikking hebt gesteld in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder daarbij te worden gehinderd door de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens waren verstrekt.
6. Opslaan en verwijderen van gegevens
In het kader van de doeleinden die vermeld zijn onder het punt „Doel van het verzamelen van persoonsgegevens” worden uw persoonsgegevens opgeslagen. De persoonsgegevens van de desbetreffende persoon worden verwijderd of geblokkeerd, zodra het doeleinde van de opslag vervalt. Daarnaast kan een opslag plaatsvinden, wanneer dit door de Europese of nationale wetgever werd voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de verantwoordelijke gebonden is. De wetgever heeft verschillende bewaringsplichten en -termijnen uitgevaardigd. Een blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats, wanneer een door de vermelde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er een noodzaak bestaat voor de verdere opslag van de gegevens voor het afsluiten of uitvoeren van een overeenkomst.
7. Gebruik van cookies
Wij gebruiken cookies (kleine computerbestanden met tekstinformatie die de webserver naar uw internetbrowser stuurt), om uw ervaring bij een bezoek aan onze website te verbeteren. Zo verschijnen sommige aanwijzingen bijvoorbeeld slechts één keer als u ons toestaat om een cookie in te stellen. Bovendien hebben onze cookies een vervaldatum. Indien u uw cookies manueel verwijdert voordat ze vervallen, dan krijgt u bij het volgende bezoek aan de website weer een nieuwe als u het opslaan van cookies niet blokkeert.De technische specificaties voorzien dat alleen de server een cookie kan lezen die door deze werd verstuurd. Wij verzekeren u dat wij in cookies geen persoonsgegevens opslaan. Zonder cookies toe te staan, is het gebruik van onze website jammer genoeg slechts beperkt mogelijk. Wij raden daarom aan om de cookies permanent te activeren voor onze website. De meeste internetbrowsers zijn zodanig ingesteld dat ze cookies automatisch toestaan. U kunt het opslaan van cookies evenwel uitschakelen en uw internetbrowser zodanig instellen dat u een waarschuwing ontvangt zodra er cookies worden verzonden.De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies is artikel 6 lid 1 letter f van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens met gebruik van cookies voor analysedoeleinden is bij aanwezigheid van een desbetreffende toestemming van de gebruiker artikel 6 lid 1 letter a van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
8. Gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS („Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde „cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maakt. De door de cookie geproduceerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de websitebeheerders en om andere met het gebruik van de website en van internet verbonden diensten te leveren. Ook zal Google deze informatie eventueel doorgeven aan derden, indien dit wettelijk voorgeschreven is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies verhinderen door een desbetreffende instelling van uw browsersoftware; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in hun volledige omvang kunt gebruiken. Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en voor het hierboven vermelde doeleinde.De Google-trackingcodes van deze website maken gebruik van de functie „_anonymizeIp()”, waardoor IP-adressen enkel verkort verder worden verwerkt om een directe koppeling naar personen uit te sluiten. Er kan op ieder ogenblik bezwaar worden gemaakt tegen het verzamelen en opslaan van gegevens in de toekomst. Door op de knop „Uitschakelen” te klikken, wordt de tracking volledig uitgeschakeld. Om ervoor te zorgen dat het bezwaar permanent van kracht blijft, moet de gebruikte browser cookies toestaan. Als alternatief kan het verzamelen van gegevens worden tegengegaan door gebruik te maken van een Google-browser-plug-in om te verhinderen dat de door cookies verzamelde informatie (inclusief uw IP-adres) naar Google Inc. wordt verzonden en door Google Inc. wordt gebruikt. Via de volgende link gaat u naar de desbetreffende plug-in: tools.google.com/dlpage/gaoptout;  Google Analytics uitschakelen Google Analytics activeren 


9. Facebook Social Plugins

Deze website maakt gebruik van Social Plugins (“plug-ins”) van het sociale netwerk facebook.com, dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS wordt beheerd (“Facebook”). De plug-ins zijn herkenbaar aan een van de Facebook-logo’s (witte „f” op een blauwe tegel of een „duim omhoog”-symbool) of zijn gekenmerkt met de toevoeging “Facebook Social Plugin”. De lijst van de Facebook Social Plugins en hoe ze eruitzien, kan hier worden bekeken: developers.facebook.com/plugins. Wanneer een pagina van deze website wordt opgeroepen die een dergelijke plug-in bevat, dan maakt de gebruikte browser een directe verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plug-in wordt door Facebook rechtstreeks doorgestuurd naar de gebruikte browser en door deze in de website geïntegreerd. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plug-in verzamelt en informeren u dan ook volgens de kennis waarover wij beschikken: door de integratie van de plug-ins ontvangt Facebook de informatie, dat de desbetreffende pagina van onze website werd opgeroepen. Als u bij Facebook ingelogd bent, dan kan Facebook het bezoek toewijzen aan uw Facebook-account. Wanneer u ageert met de plug-ins (bijvoorbeeld op de knop “Vind ik leuk” drukt of een opmerking plaatst), dan wordt de desbetreffende informatie door uw browser direct naar Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen. Ook als u geen lid bent van Facebook, bestaat toch de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres achterhaalt en opslaat. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Facebook, alsook uw over rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van Facebook op: www.facebook.com/policy.php. Als u lid bent van Facebook en niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt en deze koppelt aan de ledengegevens die over u zijn opgeslagen bij Facebook, dan moet u voor een bezoek aan deze website uitloggen bij Facebook. Het is eveneens mogelijk om Facebook-Social-Plugins met add-ons voor de gebruikte browser te blokkeren, bijvoorbeeld met de “Facebook Blocker“.


10. Facebook-Conversion-Pixel

Deze website maakt gebruik van de “Facebook-Pixel” van de firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS (“Facebook”). Zo kan het gedrag van gebruikers worden getraceerd, nadat deze een Facebook-advertentie hebben bekeken of aangeklikt. Deze werkwijze dient om de doeltreffendheid van de Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden te analyseren en kan ertoe bijdragen om toekomstige reclamecampagnes te optimaliseren.De verzamelde gegevens zijn voor ons anoniem en geven ons dus geen informatie over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden evenwel opgeslagen en verwerkt door Facebook, zodat er een koppeling aan het desbetreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens kan gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, conform het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/). De gebruiker kan Facebook en zijn partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te tonen. Hiervoor kan het tevens zijn dat er een cookie op uw computer wordt opgeslagen.Door onze website en onze Facebook-pagina te bezoeken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Om het gebruik van cookies op uw computer algemeen te verhinderen, kunt u uw internetbrowser zodanig instellen dat er in de toekomst geen cookies meer kunnen worden opgeslagen op uw computer of dat reeds opgeslagen cookies worden verwijderd. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat sommige functies op onze website niet meer kunnen worden uitgevoerd. De gebruiker kan het gebruik van cookies door externe aanbieders zoals bijv. Facebook op de volgende website van de Digital Advertising Alliance uitschakelen: www.aboutads.info/choices/


11. Gebruik van de Google +1-knop

Deze website maakt gebruik van de “+1?-knop van het sociale netwerk Google Plus, dat door de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS wordt beheerd (“Google”). De knop is te herkennen aan het symbool “+1? op een witte of gekleurde achtergrond. Wanneer een pagina van deze website wordt opgeroepen die een dergelijke knop bevat, dan maakt de gebruikte browser een directe verbinding met de servers van Google. De inhoud van de “+1?-knop wordt door Google rechtstreeks doorgestuurd naar de gebruikte browser en door deze in de website geïntegreerd. De aanbieder heeft daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Google met de knop verzamelt, maar gaat er evenwel van uit dat het IP-adres mee wordt geregistreerd. Voor informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google, alsook uw over rechten in dit verband en de instelmogelijkheden voor de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer, verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van Google met betrekking tot de “+1?-knop: [url=http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html] www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html [/url][url=http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html.] . [/url] Wanneer de bezoeker lid is van Google Plus en niet wil dat Google via de website gegevens over hem of haar verzamelt en deze koppelt aan de ledengegevens die bij Google zijn opgeslagen, dan moet hij of zij zich voor een bezoek aan deze website uitloggen bij Google Plus.


12. Youtube
Deze website maakt gebruik van een koppeling met YouTube van de firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Wij gebruiken bij het inbedden de „uitgebreide gegevensbeschermingsmodus”, zodat een overdracht van gebruiksinformatie pas plaatsvindt bij het starten van de video. In dit geval wordt doorgestuurd welke specifieke pagina van onze website door u wordt bezocht en welke video er wordt bekeken. Wanneer u daarbij ingelogd bent bij uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw paginaweergaven direct aan uw persoonlijk profiel te koppelen. Meer informatie over het verzamelen en verwerken van uw gegevens door YouTube vindt u in de desbetreffende privacyrichtlijnen op www.youtube.com .Indien u wilt verzekeren dat er geen gegevens van u bij Youtube worden opgeslagen, dan klikt u de ingebedde video’s niet aan.
13. Veiligheid, vragen en suggesties, verantwoordelijke
Veiligheid is niet in de laatste plaats ook afhankelijk van uw systeem. U moet uw toegangsinformatie steeds vertrouwelijk behandelen, nooit wachtwoorden laten opslaan door internetbrowsers en het venster van de internetbrowser sluiten als u het bezoek aan onze website afsluit. Zo zorgt u ervoor dat het moeilijker wordt voor derden om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens.Gebruik een besturingssysteem dat gebruikersrechten kan beheren. Maak ook binnen het gezin meerdere gebruikers aan op uw systeem en gebruik het internet nooit onder beheerdersrechten. Gebruik beveiligingssoftware zoals virusscanners en firewalls en houd uw systeem altijd up-to-date. De verantwoordelijke voor deze website overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere nationale wetgevingen inzake gegevensbescherming van de lidstaten en overige bepalingen betreffende gegevensbescherming is: Romantische Straße Touristik Arbeitsgemeinschaft GbR
Segringer Straße 19
91550 Dinkelsbühl
Tel +49 (0) 9851 551387
Fax +49 (0) 9851 551388
Internet: www.romantischestrasse.de
E-mail: info@romantischestrasse.de 
14. Recht op informatie/ bezwaar; andere rechten van de betrokken personen
U hebt het recht om: • overeenkomstig artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) informatie te vragen over de persoonsgegevens die over u bij ons worden verwerkt. U kunt in het bijzonder informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonsgegevens, de categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens openbaar werden of worden gemaakt, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking of bezwaar, het bestaan van het recht om een klacht in te dienen, de herkomst van uw gegevens indien deze niet bij ons werden verzameld en over het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en eventueel relevante informatie over de details hiervan; • overeenkomstig artikel 16 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onmiddellijk de correctie te vragen van onjuiste gegevens of de vervollediging van de persoonsgegevens die over u bij ons zijn opgeslagen; • overeenkomstig artikel 17 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de verwijdering te vragen van de persoonsgegevens die over u bij ons zijn opgeslagen, indien de verwerking ervan niet noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie, voor het vervullen van een wettelijke verplichting, omwille van redenen van algemeen belang of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; • overeenkomstig artikel 18 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, indien de correctheid van de gegevens door u wordt betwist, de verwerking onrechtmatig is, maar de verwijdering door u wordt geweigerd en wij de gegevens niet meer nodig hebben, maar u deze toch nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of u overeenkomstig artikel 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking; • overeenkomstig artikel 20 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uw persoonsgegevens, die u aan ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of de overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen; • overeenkomstig artikel 7 lid 3 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uw vroeger verstrekte toestemming op ieder ogenblik tegenover ons in te trekken. Dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking, die was gebaseerd op deze toestemming, in de toekomst niet meer mogen verderzetten en• overeenkomstig artikel 77 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bezwaar in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Normaal gezien kunt u zich hiervoor wenden tot de toezichthoudende autoriteit van uw gewone verblijfplaats of werkplaats of van de zetel van onze onderneming.Deze rechten kunt u vanzelfsprekend gratis uitoefenen. Om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens in te trekken, informatie of de correctie, blokkering of verwijdering te vragen of de andere rechten voor betrokken personen uit te oefenen, kunt u zich wenden tot: Romantische Straße Touristik Arbeitsgemeinschaft GbR, Segringer Straße 19, 91550 Dinkelsbühl, Tel +49 (0) 9851 551387, Fax +49 (0) 9851 551388, E-mail: info@romantischestrasse.de 
Hieronder geven wij u nog het contactadres van de functionaris voor gegevensbescherming van onze onderneming. Onze functionaris voor gegevensbescherming is:
Jürgen Wünschenmeyer, +49 (0) 9851 551387, info@romantischestrasse.de 
Neem voor de uitoefening van uw rechten als betrokken persoon zoals het recht op informatie, correctie, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens niet meteen contact op met de functionaris voor gegevensbescherming, maar eerst rechtstreeks met de hierboven genoemde afdeling van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die uw verzoek onmiddellijk zal behandelen.
15. Abonnement voor de nieuwsbrief opzeggen
Indien u onze nieuwsbrief of onze reclame-e-mails niet langer wenst te ontvangen, klik dan op de link: "Uitschrijven" die u terugvindt aan het einde van alle e-mails die door ons worden verzonden.